top of page

Algemene voorwaarden

Dutch Dream Slaapcomfort B.V.

Geerweg 42 A

2461 AB Ter Aar

Inschrijfnummer K.v.K.: 28080321


Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop alsmede alle overeenkomsten van opdracht tot het vervaardigen van zaken, van Dutch Dream Slaapcomfort B.V., gevestigd te Ter Aar, hierna te noemen “Dutch Dream”.

1.2

De koper respectievelijk opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.

1.3

Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

1.4

Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door de wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst te verstrekken berekeningen, tekeningen, ontwerpen e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.

1.5

Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door de wederpartij (moeten) worden verstrekt.

1.6

Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel door Dutch Dream uit voorraad te leveren zaken - met name matrassen, boxsprings, kussens e.d. - als zaken die in opdracht worden vervaardigd, tenzij in een bepaling uitdrukkelijk wordt aangegeven dat deze bepaling alleen ziet op laatstgenoemde zaken.

1.7

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

1.8

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen en vervolg- of deelopdrachten.

1.9

Indien Dutch Dream deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Dutch Dream hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

Artikel 2: Aanbod, offertes, prijzen

 

2.1

Ieder aanbod en elke offerte van Dutch Dream is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Dutch Dream het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2

De in een aanbod, offerte of prijslijst vermelde prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

2.3

Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Dutch Dream niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

2.4

Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Dutch Dream het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

2.5

Het aanbod, de offerte en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.

2.6

Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Dutch Dream zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

2.7

De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van Dutch Dream en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Dutch Dream worden geretourneerd.

2.8

Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de wederpartij niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Dutch Dream heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Dutch Dream er vanuit gaan dat de wederpartij met de prijswijziging heeft ingestemd.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 

3.1

De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Dutch Dream heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Dutch Dream schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

3.2

Dutch Dream is pas gebonden aan:

 1. een bestelling of opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;

 2. mondelinge afspraken;

 3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Dutch Dream - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

 

Artikel 4: Inschakeling derden

 

4.1

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Dutch Dream vereist, mag zij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.

 

Artikel 5:  Verstrekken informatie ten behoeve van advies

 

5.1

De wederpartij moet ervoor zorgen dat:

 • hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Dutch Dream gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;

 • eventuele door de wederpartij aan Dutch Dream verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten.

5.2

De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Dutch Dream voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.

5.3

Dutch Dream zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

5.4

Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Dutch Dream het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

 

Artikel 6: Levering, leveringstermijnen

 

6.1

Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Dutch Dream haar leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

6.2

Dutch Dream is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.

6.3

Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken feitelijk aan de wederpartij ter beschikking staan.

6.4

Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft Dutch Dream het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Dutch Dream binnen een door Dutch Dream te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.

6.5

Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Dutch Dream heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Dutch Dream een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Dutch Dream alsnog nakoming te vorderen.

6.6

Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat Dutch Dream alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

 

Artikel 7: Oplevering en goedkeuring bij opdrachten

 

7.1

Ten aanzien van de door Dutch Dream in opdracht te vervaardigen (maatwerk) zaken is Dutch Dream gehouden de wederpartij mede te delen dat de opdracht is afgerond en de zaken gebruiksklaar zijn.

7.2

De zaken worden geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien deze vervolgens ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld, de wederpartij de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.

7.3

De zaken worden tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na genoemde ter beschikking stelling van de zaken niet heeft gereclameerd bij Dutch Dream of zoveel eerder indien de wederpartij de zaken - voor zover mogelijk - vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.

7.4

Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaken, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van en de oplevering van deze zaken.

7.5

Indien de wederpartij na oplevering nog wijzigingen wil laten aanbrengen aan de zaken, zal dit worden aangemerkt als meerwerk. Dutch Dream is alsdan gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten en/of de hieraan te besteden tijd afzonderlijk bij de wederpartij in rekening te brengen.

7.6

Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot de zaken constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

 

Artikel 8: Klachten en retourzendingen

 

8.1

De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Dutch Dream melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

8.2

Overige klachten moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Dutch Dream worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.

8.3

Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Dutch Dream is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.

8.4

Bestelde zaken worden in de bij Dutch Dream voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Dutch Dream. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

8.5

De wederpartij moet Dutch Dream in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Dutch Dream verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

8.6

In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Dutch Dream te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

8.7

Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of grondstoffen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen of grondstoffen.

8.8

Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.

8.9

Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

 

Artikel 9: Garanties

 

9.1

Dutch Dream zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

9.2

Dutch Dream staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

9.3

Bij het gebruik van de voor de productie van de zaken benodigde grondstoffen en/of materialen baseert Dutch Dream zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze grondstoffen en/of materialen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde grondstoffen en/of materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Dutch Dream zal de wederpartij hierover informeren.

9.4

Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert Dutch Dream slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

9.5

Bij een terecht beroep op de garantie zal Dutch Dream – ter keuze van de wederpartij – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken – tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Dutch Dream – dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 

10.1

Buiten de expliciet overeengekomen of door Dutch Dream gegeven garanties aanvaardt Dutch Dream geen enkele aansprakelijkheid.

10.2

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Dutch Dream alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Dutch Dream voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.3

De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

10.4

Indien Dutch Dream aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Dutch Dream altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Dutch Dream gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Dutch Dream beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.

10.5

De wederpartij moet Dutch Dream uiterlijk binnen 1 jaar nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

10.6

Dutch Dream is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:

 • door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Dutch Dream verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;

 • door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;

 • door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Dutch Dream verstrekte informatie;

 • door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

 • als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Dutch Dream adviseerde en/of gebruikelijk is;

 • door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;

 • doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Dutch Dream.

10.7

De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Dutch Dream uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

10.8

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Dutch Dream of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Dutch Dream de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

 

Artikel 11: Betaling

 

11.1

Dutch Dream heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.

11.2

Betaling moet bij levering van de zaken contant of per PIN-transactie plaatsvinden.

11.3

Indien in afwijking van het in het vorige lid bepaalde betaling na facturering is overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

11.4

Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Dutch Dream een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

11.5

Indien na aanmaning door Dutch Dream betaling alsnog uitblijft, heeft Dutch Dream bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal Dutch Dream de wederpartij bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.

11.6

De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:

 1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

 2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

 3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

 4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

 5.  0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

11.7

Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Dutch Dream het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 4 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

11.8

Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Dutch Dream het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Dutch Dream eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

11.9

Door de wederpartij gedane betalingen worden door Dutch Dream eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

 

12.1

Dutch Dream behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan Dutch Dream heeft voldaan.

12.2

De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

12.3

Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.

12.4

De wederpartij moet Dutch Dream direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

12.5

De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Dutch Dream bewaren.

12.6

De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Dutch Dream op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

12.7

Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Dutch Dream een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Dutch Dream en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Dutch Dream op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

 

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

 

13.1

Dutch Dream is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Dutch Dream in het kader van de overeenkomst geleverde zaken. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Dutch Dream voorbehouden.

13.2

Dit betekent onder meer dat de wederpartij de door Dutch Dream geleverde zaken of onderdelen hiervan niet mag (laten) namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Dream.

13.3

De wederpartij staat er voor in dat de eventuele door hem aan Dutch Dream verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Dutch Dream door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Dutch Dream voor aanspraken van deze derden.

 

Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

14.1

Dutch Dream heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest

14.2

De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 15: Overmacht

 

15.1

Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Dutch Dream, heeft Dutch Dream het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

15.2

Onder overmacht aan de zijde van Dutch Dream wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Dutch Dream, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Dutch Dream.

15.3

Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Dutch Dream zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Dutch Dream en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.

15.4

Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Dutch Dream tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 16: Annulering, opschorting

 

16.1

Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Dutch Dream een door Dutch Dream nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Dutch Dream gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Dutch Dream heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

16.2

De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Dutch Dream voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

16.3

Dutch Dream heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

16.4

Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Dutch Dream deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dutch Dream mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.

16.5

Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft Dutch Dream het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Dutch Dream vergoeden.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

17.1

Op de tussen Dutch Dream en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2

Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Dutch Dream is gevestigd, zij het dat Dutch Dream altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

17.3

De wederpartij mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Dutch Dream. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Dutch Dream schriftelijk aan de wederpartij heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.

 

Datum: 19 augustus 2014

bottom of page